આ વિશ્વ યોગ દિવસે ચાલો સંકલ્પ લઈએ; યોગને પોતાની દિનચર્યા, વિચારો અને વ્યક્તિત્વનો ભાગ બનાવીએ અને ઈશ્વર અને પ્રાણશક્તિ સાથે એકાકાર થઈએ

Published On: 21st June, 2017